LED Gigant

Mein Warenkorb:

0 Artikel - 0,00 €
Sie haben keine Artikel im Warenkorb.

0

Kundenservice: 06763468704

Einbauprofile:

    PL3 Glanfar  PL8 Subra      PN5 Bunda  

PN7 Pauw    

Aufbauprofile:

PL1 Anser  PL2 Arrakis  PL5 Megrez  

PL6 Nash   P17 Botein  P20 Sarin  

P18 Celeano          P8 Kocab     PN4 Cursa    

PN6 Agena  P13 Atria  PN12

P21 Naos  P22 Ran

Eckprofile:

PL11 Theemin  P23 Pollux  PN18

PN19         P10 Enif Eckprofil

Fliesenprofile: 

LED-Fliesenprofil                                                                    LED-Fliesenprofil         

     LED-Fliesenprofil                                                                   LED-Fliesenprofil     

Trockenbauprofile:

T1 LED-Trockenbauprofil  T2 LED-Trockenbauprofil  T2.1 LED-Trockenbauprofil

T3 LED-Trockenbauprofil  T4 LED-Trockenbauprofil  T5 LED-Trockenbauprofil

T6 LED-Trockenbauprofil  T7 LED-Trockenbauprofil  T10 LED-Trockenbauprofil

T11 LED-Trockenbauprofil  T12 LED-Trockenbauprofil  T13 LED-Trockenbauprofil

Biegsame Profile:

P13 Atria

Schmale Profile:

P20 Sarin  P18 Celeano  

Leuchtenprofile:


PL12 Wega
  P33 Rigel      PN18

PN19    PN12

Runde Profile:

PL7 Porrimma  PL9 Thuban

LED-STREIFEN:

                   12 Volt LED-Streifen                             24 Volt LED-Streifen                                 48 Volt LED-Streifen

12V  24V   48V

                      RGB LED-Streifen                                       RGBW LED-Streifen                                                  CCT LED-Streifen 

RGB  RGBW   CCT